Micro chủ tọa APU 8520A Micro dùng cho chủ tọa phát biểu